Meeting with Oleg Pinchuk

Meeting with Oleg Pinchuk (on photo: Ganna Yarova, Oleg Pinchuk, Svitlana Lyashchuk-Lebiga)